Winter time with Anelia © 2013 Velko Georgiev. All rights reserved.

Winter time with Anelia

Model: Anelia

Equipment: Nikon D7000 + Nikon 85mm 1.8G + Nikon SB700 through umbrella